Säkerhetsutredning för er.

Utredningar

Att utreda, hantera och förebygga eventuella oegentligheter – det är kärnan i SRS säkerhetsutredningsarbete.

Skräddarsydda utredningar

SRS utredningar baseras på effektiv projektledning, informationsinhämtning och välbeprövade bearbetnings- och analysmetoder. Med ett holistiskt angreppssätt och beprövad utredningsmetodik granskar vi ert ärende: vi klarlägger händelseförlopp, identifierar samband mellan individer, nätverk och företag samt bedömer era aktuella risker.

Våra säkerhetsutredningar anpassas alltid efter era behov. Tillsammans kan våra experter och handplockade samarbetspartners sätta ihop ett dedikerat utredningsteam för att möta just ert behov. Med stöd av SRS erfarna utredningsledare, beprövade metoder och avancerade tekniska plattformar hjälper vi er att ta reda på fakta.

Utredningstjänster

Varför kan en utredning behövas? Det kan gälla misstankar om korruption, mutor eller penningtvätt. Det kan också vara fråga om en anställd som tagit med sig känslig information vid ett avslut. Dessutom kan det handla om kända eller okända personer som uttryckt hot av något slag, vars avsikt och förmåga därför bör bedömas. Konsekvenserna av utebliven riskhantering kan vara ekonomiska, men kan också innebära att företagets rykte och varumärke skadas. SRS har erfarenhet av att genomföra utredningar av olika slag inom både privat och offentlig sektor. Vi har ett brett nätverk och, förutom Norden och övriga Europa, så har vi god erfarenhet av att hjälpa våra kunder med projekt i Asien, Afrika och Mellanöstern.

SRS erbjuder en mängd olika lösningar för att utreda och hantera misstankar om:

  • Korruption, mutor, penningtvätt och bedrägeri
  • Intressekonflikter och illojalitet
  • Informationsstöld och företagsspioneri
  • Cyberattacker och dataintrång

Utredningstjänster

Nedan följer ett urval av våra mest efterfrågade tjänster.

Utredningar

Få stöd att genomföra internutredningar vid misstankar om lagbrott eller brott mot interna regler. SRS tjänster är utformade för att på ett diskret sätt utreda olika typer av oegentligheter. Vi skräddarsyr en lösning som tar hänsyn till era interna regelverk och arbetar ofta mycket nära interna utredningsfunktioner såsom Legal/Compliance, Internal Audit och Säkerhet. SRS utrednings-tjänster inbegriper följande komponenter: projektledning, IT-forensik, finansiell forensik, genomgång av avtal och policyer, bakgrundskontroller, analys av mailkorrespondens och telefonloggar, relationskartläggning, utredande intervjuer och vid behov operativa tjänster. Alltid med fokus på kostnadseffektivitet och integritet.

Dispute advisory / Litigation support

SRS ger stöd till advokatbyråer genom hela rättprocessen. Vår Dispute advisory/Litigation support-tjänst tillhandahåller underlag som kan användas som bevis i domstol eller som grund för förhandlingar med tredje part. Genom vårt nätverk av experter har vi omfattande kapacitet för insamling och analys av information och vi hjälper regelbundet kunder med ett brett spann av juridiska processer inom områden som kartläggning av tillgångar, bevisinsamling och analys samt relationskartläggning.

Integrity Due Diligence (IDD)

Ta hjälp av SRS för att möta den ökande integritetsproblematiken på hemmaplan och internationellt. SRS Integrity Due Diligence-tjänst är en kritisk komponent i alla riskhanteringsstrategier. SRS kan utföra detaljerade granskningar av affärspartners och tredje parter för att identifiera risker kopplade till integritet, företagsstyrning, korruption, bedrägeri, renommé samt lag- och regelefterlevnad. Potentiella IDD-mål inkluderar ett brett spektrum av motparter, såsom lokala partnerskap, agenter, rådgivare, leverantörer, distributörer, högre chefer och så vidare. Tjänsten används ofta som ett komplement till finansiell och juridisk due diligence i samband med upphandlingar, M&A-transaktioner eller större investeringar. Med SRS IDD-tjänst får ni ett verktyg för strategiskt beslutsfattande eller för att besvara viktiga frågor som ställs under en affärs- eller investeringsprocess.

Enhanced Due Diligence (EDD)

SRS Enhanced Due Diligence-tjänst hjälper banker och företag att identifiera och utreda potentiella risker för penningtvätt och terroristfinansiering (AML/CTF). Våra kunder har generellt robusta interna system på plats men behöver ofta hjälp att besvara mycket specifika frågeställningar som inte kan bemötas genom den traditionella Know Your Customer-processen. Detta kan till exempel vara frågor kring ett Source of Wealth-dokuments autencitet, en motsägelsefull inkomstberättelse, eller kontextuell förståelse om korruptions- eller sanktionsproblematik i en viss sektor eller jurisdiktion.
  1. Utredningar
  2. Litigation support
  3. Integrity Due Diligence (IDD)
  4. Enhanced Due Diligence (EDD)

Scandinavian Risk Solutions.

Har ni ett ärende som behöver utredas?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.