Cybersäkerhet

Idag är cyberhot en ständig fara mot alla typer av verksamheter. SRS Cyber Security minskar riskerna för att ert företag eller organisation ska drabbas av informationsförluster, avbrott och intrång i era it-system.

Cybersäkerhet

Säkerhet för en digitaliserad värld

SRS erbjuder riktade tjänster inom cybersäkerhet, inklusive kompetenshöjande utbildningar för såväl styrelse- och ledningsgrupper som personal. Med beprövad kompetens och bred expertis inom informations- och cybersäkerhet arbetar vi proaktivt för att höja er säkerhet i det digitala rummet.

Genom att kartlägga era unika skyddsvärden, identifiera hot och sårbarheter samt hjälper er vidta anpassade skyddsåtgärder som minimerar era risker. Våra cybersäkerhetsexperter kan stödja med utredningar och forensik vid misstänkta incidenter samt konsultation inom it-säkerhet, informationssäkerhet, hot, risk, sårbarheter med metoder, teknik- och systemlösningar. 

SRS it-forensiska tjänster

It-forensik är den process där digitala bevis rättssäkert tas fram i syfte att bekräfta eller avskriva en misstanke

 Utredning

  • Oegentliga handlingar inom organisation
  • Immaterialrättsligt intrång/exponering av företagshemligheter
  • Illojalitet, bedrägeri, förskingring
  • Överträdelse av befogenheter eller policys

Incident respons

  • Teknisk bevisning vid incident
  • Fastställa ursprung och skada
  • Inkluderar volatile forensik – nätverk och RAM

Cybersäkerhet

Nulägesanalys

Genom en grundlig översyn av er informations- och cybersäkerhetspolicy, ert säkerhetsmedvetande, er fysiska säkerhet och personalsäkerhet skapar vi en komplett kartläggning av er säkerhetsstatus. Baserat på insikter om nuläget identifieras prioriterade åtgärder gällande policy, ledningssystem, planering, it-säkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, beredskap, övningar och utbildningar.

En Cyber Readiness Review levererar en tydlig bild av vilka åtgärder som krävs för att höja er informationssäkerhetsnivå på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Cybersäkerhet

Hot och sårbarhetsbevakning

Åtgärda sårbarheter innan de utnyttjas! SRS hot och sårbarhetsstjänst inhämtar & analyserar hot och sårbarheter mot skyddsvärda tillgångar, exempelvis servrar, nätverksutrustning, IP adresser, brandväggar och mjukvara. Vi använder unika källor, automatiserad inhämtning samt analytiker för riskbedömning och rapportering. Tjänsten bidrar med actionable intelligence och proaktivt säkerhetsarbete.

Genom skräddarsydd omvärldsbevakning upptäcks läckor eller hot mot verksamheten i ett tidigt skede och flaggas. Innan skadan är skedd. Med våra unika verktyg kan vi identifiera om era skyddsvärden förekommer i deep och dark web vilket indikerar en ökad risk för angrepp, ett pågående intrång eller aktiva insiders.

Cybersäkerhet

Nätverksövervakning

Stärk detektionsförmågan och få kontroll och visibilitet över er infrastruktur. SRS jobbar med AI baserade verktyg för övervakning av nätverk, moln och epostmiljöer för att identifiera intrång över hela infrastrukturen i realtid. Statistik visar att en angripare är aktiv i genomsnitt 101 dagar i ett nätverk innan den röjs.

Automatiserade verktyg för detektion är avgörande för att identifiera och ta autonom respons i tid. Visibiliteten möjliggör även proaktivt och systematiskt säkerhetsarbete då existerande sårbarheter som ännu ej utnyttjats identifierats, så som föråldrade/osäkra protokoll och internet exponerade system.

Utbildningar i Cybersäkerhet

Förhindra intrångsförsök och cyberhot med SRS utbildningar inom cybersäkerhet.

Kontakta oss, så leder vi er rätt.

Behöver ni förbättra er cybersäkerhet?

cyber[at]srsgroup.se