Security Risk Management

Vilka säkerhets­utmaningar har er organisation?

Ett holistiskt synsätt på säkerhet. Ett dynamiskt koncept för riskhantering. Att skydda era prioriterade tillgångar. Det är Security Risk Management.

Security Risk Management.
En effektiv helhetslösning.

Allt fler organisationer upplever nya och parallella utmaningar vad gäller säkerhet och riskhantering. Få har möjlighet att hantera alla aspekter internt. Därför erbjuder vi Security Risk Management – en anpassningsbar helhetslösning för att bemöta samtliga säkerhetsutmaningar som organisationer kan möta – med målet att ge er ökade möjligheter.

Security Risk Management bygger på ett system med flera komponenter, där var och en motsvaras av en samling säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna verkar tillsammans för att komplettera varandra, men också individuellt för att skydda era enskilt viktigaste tillgångar.

Att kunna stå stark och självständig. Att kunna fortsätta med kärnverksamheten. Att upprätthålla resistens mot oförutsedda händelser. Det är det yttersta syftet med Security Risk Management. Genom att ni uppnår motståndskraft för er organisations viktigaste tillgångar, kan er verksamhet ta er precis vart ni vill. Ni definierar era mål. Vi ger er ökade möjligheter till att nå målen – genom Security Risk Management.

Security Risk Management
enligt SRS

Som er strategiska säkerhetspartner arbetar SRS enligt det internationellt vedertagna konceptet Security Risk Management. Vi levererar behovsanpassad säkerhet till alla våra kunder genom att integrera det bästa som finns på marknaden inom metodik, analys och teknik med just era förutsättningar och utmaningar. Så att ni kan välja bästa möjliga säkerhetsåtgärder för er, vare sig det rör som om en helhet eller en specifik tjänst.

Hur?
Security Risk Management inbegriper fokus på proaktivitet och riskminimering. Därför levererar SRS skydd före, under och efter den situation er organisation behöver hjälp med. Vi arbetar kontinuerligt med fortlöpande behovsanalyser för att kunna vara ert fullgoda stöd med både rådgivande, utbildande och operativa lösningar.

Varför?
Av vilken anledning behövs ett säkerhetsarbete baserat på Security Risk Management? Svaret är enkelt: för att er organisation ska få ökade möjligheter. Oavsett vad ert mål är – verka i hela världen, erbjuda en trygg miljö för er personal eller kunna utföra ert arbete utan yttre påverkan – hjälper SRS er att skräddarsy en helhetslösning så att ni når dem.


  • Vid din sida från första början.

  • SRS arbetar proaktivt med fokus på riskminimering. Vi hjälper er med säkerhetsutveckling, beslutsunderlag och utbildning så att ni är rustade för om något skulle hända.

 

  • På plats när det gäller.

  • Under en pågående incident stödjer vi er inom alla nödvändiga områden. Så att ni kan fortsätta driva kärnverksamheten framåt.

 

  • Hela vägen, så länge vi behövs.

  • SRS är med er under hela händelseförloppet. Vi ser till att ni kommer ut starkare på andra sidan.

 

Security Risk Management i korthet

Säkerhetsledning
Den centrala delen av Security Risk Management är säkerhetsledningen. Den står för styrning, samordning och utveckling inom enskilda eller flera säkerhetsfunktioner. Detta görs för att skapa ett sammanhängande system av säkerhetsåtgärder som stöttar och kompletterar varandra. Säkerhetsledningen kan ta form i allt från att göra riskbedömningar, till att ta fram säkerhetsinstruktioner och policyer till att utföra en nulägesanalys och åtgärdsplan.

Personalsäkerhet
Utgångspunkten för personalsäkerhet är att skapa en säker och trygg arbetsplats samt ett skydd mot personrelaterade risker. Detta omfattar bland annat rekrytering, resesäkerhet, policyer och processer. Lösningar på dessa utmaningar kan vara utredningar och bakgrundskontroller eller krishanteringsutbildning och säkerhetskoordinering.

Fysisk säkerhet
Fysisk säkerhet är den byggsten inom Security Risk Management som tillhandahåller lösningar för skydd av funktioner, fysiska och immateriella tillgångar. Genom arkitektonisk design, implementering av fysiska kontroller och system skyddar vi alla sorters fysiska tillgångar och resurser.

Cybersäkerhet
Cybersäkerhet omfattar informations- och it-säkerhet och är byggstenen som ska skydda er organisations information, kommunikation och verksamhet mot förlust, manipulation eller avbrott. Med hjälp av tjänster som omvärldsanalyser, nätverksövervakning, kartläggning och tester tryggar vi er känsliga information, analog som digital.

Helhetslösningen Security Risk Management.

Vill ni öka er organisations möjligheter?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.