CSR & policyer

Ansvar och kvalitet
i alla led

Att leverera kvalitet är centralt i allt vi gör – oavsett om det handlar om kundanpassade säkerhetstjänster, etiska åtaganden eller ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Ett säkerhetsbolag att lita på

Förtroende och professionalism utgör fundamentala byggstenar för oss som säkerhetspartner. Vårt processbaserade kvalitetsledningssystem garanterar ansvar och kvalitet i alla led. Kvalitetsramverket strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet och våra processer genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner.

SRS är certifierade enligt följande ledningssystemstandarder:

 • Management System for Private Security Operations (ISO 18788:2015)
 • The Management for Quality of Private Security Company Operations (ANSI/ASIS PSC.1 – 2012)
 • Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2015)

SRS Code of Conduct – med mänskliga rättigheter i fokus

Hur vi agerar i vår direkta närmiljö och omvärld har betydelse. SRS strävar ständigt efter att ha en positiv inverkan i de områden där vi är aktiva och bidra till ett tryggare samhälle. Att respektera mänskliga rättigheter och följa internationella, nationella och lokala bestämmelser och lagar samt frivilliga åtaganden genomsyrar alla delar av SRS verksamhet.

Detta regleras i vår uppförandekod, SRS Code of Conduct. Vårt starka engagemang i att säkra mänskliga rättigheter i alla led bekräftas i SRS undertecknande av  FN Global Compact och ICoCA medlemskap. Vi kan stolt konstatera att vi är ett av säkerhetsbolagen som uppfyller ICoCA:s certifieringskrav.

     

Security Operations Policy – att alltid agera med hänsyn

Ända sedan starten har SRS förmedlat säkerhetstjänster i komplexa områden. Områden som präglas av naturkatastrofer, omfattande kriminalitet eller väpnade konflikter i kombination med avsaknad av lokala myndigheter eller lagstiftning. I dessa områden är det av största vikt att vi agerar professionellt mot alla parter.

Vår Security Operations Policy definierar våra åtaganden i alla våra uppdrag:

 1. Att respektera mänskligt liv och värdighet
 2. Att undvika, förebygga och reducera sannolikheten och konsekvenserna av störande och oönskade händelser
 3. Uppfylla gällande lagkrav och andra frivilliga åtaganden
 4. Respektera mänskliga rättigheter
 5. Säkerställa ett kontinuerligt förbättringsarbete

SRS Miljöpolicy – hållbarhet ska genomsyra allt vi företar oss

På SRS har vi alltid eftersträvat en hållbar verksamhetsutveckling med fokus på att påverka vår omgivning positivt. Miljö är ett prioriterat område för oss även om vår verksamhet har en låg miljöpåverkan. Med detta som grund har ägare och ledning tagit en aktiv ställning för att SRS verksamhet ska styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Vårt mål är att förebygga eller minimera eventuella föroreningar eller miljörisker och där alla våra medarbetare, partners och underleverantörer ska agera föredömligt och aktivt bidra till att minska SRS miljöpåverkan.

Våra kunder och intressenter skall känna sig trygga med att vi, med bibehållen kvalitet, väljer produkter och tjänster som står i samklang med tillämplig miljölagstiftning samtidigt som vi tar hänsyn till de krav samt bidrar till ett hållbart samhälle. SRS övergripande miljömål genomsyrar vår dagliga verksamhet

 • Minimera resursförbrukning
 • Minska användningen av fossila bränslen
 • Minska miljöpåverkan från fordon
 • Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft

Unizon – för ett jämställt samhälle utan våld

Ett viktigt steg i vårt engagemang för mänskliga rättigheter är vårt samarbete med Unizon. Genom att samla över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter hjälper Unizon varje dag våldsutsatta kvinnor, ungdomar och barn oberoende av livssituation och bakgrund. Jourerna förmedlar årligen över 90 000 stödkontakter.

Vi ser det som en självklarhet att stötta organisationer som verkar tillsammans för jämlikhet. Genom ett unikt upplägg är samtliga SRS medarbetare delaktiga i arbetet med Unizon – operativt, konsultativt eller som mottagare av utbildningar om hur vi kan förebygga våld mot kvinnor. Kunskapen från utbildningarna införlivar vi i vår verksamhet och gör skillnad i praktiken.

Klagomål och visselblåsning

I enlighet med SRS juridiska, moraliska och etiska förhållningssätt har vi upprättat en visselblåsarfunktion för anställda, underleverantörer och tredje part som gör det möjligt att rapportera eventuella felaktigheter som berör företaget eller vår personal. Vi har en skyldighet att omgående och opartiskt följa upp och utreda inkommande ärenden med hänsyn till sekretess och anonymitet.

Vill du rapportera olämpligt beteende av SRS-anställda som strider mot regler uppsatta av UN Global Compact och ICoCA? Skicka din anmälan till mail@srsgroup.se eller ring +46 8 440 90 40 och be om att få tala med SRS Quality Manager .

Om en individ eller tredje part inte är nöjd med SRS hantering av ett klagomål, visselblåsarfunktionen eller eventuella resultat av en utredning, kan klaganden direkt kontakta eller anmäla hanteringen till ICoCA enligt förfarandet i artikel 13.

GDPR – vi skyddar er data

Cybersäkerhet och det växande informationssäkerhetsgapet är ett brännande ämne, idag mer än någonsin. SRS skyddar er känsliga information och data som anförtrotts oss från att hamna i fel händer. Vi uppfyller GDPR-lagstiftningens krav för hantering, tillhandahållning och insamlingen av personlig information och data.