BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER VID VISSELBLÅSNING

SRS Security vill genom denna integritetspolicy informera dig om hur vi samlar in och i övrigt behandlar dina personuppgifter med anledning av den visselblåsning som sker i SRS visselblåsplattform.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

SRS Security, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när en visselblåsning sker i SRS visselblåsplattform.

Vilka personuppgifter behandlar SRS?

De personuppgifter som SRS behandlar är de uppgifter som du själv väljer att delge i ärendet i fritextfält eller via inspelning av telefonsamtal. Finns inga tvingade fält krav på konton som kan härledas.

Vid anslutningar till vissla.srsgroup.se lagras IP-addressen.

Vilken laglig grund baserar SRS behandlingen av dina personuppgifter på?

Eventuella personuppgifter i ärendet grundar sig på rättslig förpliktelse (Visselblåsarlagen, lag 2021:890) enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

IP-adresser lagras grundat på en intresseavvägning enligt beaktandesats 49 (säkerställning av nätverks- och informationssäkerhet).

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter i ärendet har endast personer som har utsetts som behöriga eller personer som arbetar vid enheter som har utsetts som behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter har tillgång till personuppgifter som behandlas i ett ärende.

Endast tekniker hos SRS har tillgång till IP-adresser.

Hur länge sparar SRS dina personuppgifter?

Upp till 2 år efter det att ärendet avslutades. Personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för handläggningen av en viss rapport raderas snarast möjligt.

Vilka rättigheter har du att påverka hur SRS behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilka dessa rättigheter är.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det lämnade samtycket till inspelning av dina personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får effekt efter att återkallelsen ägde rum och därmed påverka hantering av ärendet.

Du kan även när som helst invända mot den personuppgiftsbehandling vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. I de fall vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas samt få information om hur vi behandlar dem.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och rätt att be oss komplettera ofullständiga personuppgifter.  Samt att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade. Sådana förutsättningar föreligger t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar kommer vi då att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om du t.ex. bestrider uppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål över vår behandling av dina personuppgifter till en behörig tillsynsmyndighet. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet påverkar inte dina möjligheter att vidta andra administrativa eller rättsliga åtgärder. Ett klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Frågor och funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss genom att skicka e-mail till mail@srsgroup.se.

______________________

Denna integritetspolicy fastställdes av SRS den 1 juli 2022