22–28 november är det dags för 2021 års upplaga av En vecka fri från våld!

orange litne

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga!

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. (25 november)

SRS uppmärksammar detta genom att uppmana alla till att aktivt ta ställning och fundera på vad just ditt företag eller organisation gör för att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor.

SRS övergripande mål är att tillhandahålla Security Risk Management (SRM) tjänster av högsta kvalitet och etiska standarder till kunder i Sverige och runt om i världen. Med avstamp i UN Human Rights, UN Global Compact och en human och etisk värdegrund säkerställer vi att genomförandet av våra uppdrag bidrar positivt till de samhällen där vi verkar.

SRS har genom ett mångårigt samarbete med Unizon aktivt verkat för ett jämställt samhälle fritt från våld. Genom ett unikt upplägg är samtliga SRS medarbetare delaktiga i arbetet med Unizon – operativt, konsultativt eller som mottagare av utbildningar om hur vi kan förebygga våld mot kvinnor. Kunskapen från utbildningarna införlivar vi i vår verksamhet och gör skillnad i praktiken.

Vi vill bidra till ett förändrat samhällsklimat genom att tillvarata och utveckla den positiva kraft som finns hos de säkerhetsaktörer som dagligen rör sig ute på våra gator. Tillsammans med externa sponsorer har vi utformat ett utvecklingsprogram i kultur- och bemötandefrågor som avser att ge ökad kvalitet och hållbarhet med fokus på jämställdhets- och etikfrågor.

Vårt mål är att samtliga säkerhetsaktörer får en ökad förståelse för hur de, genom ett humant och etiskt förhållningssätt, kan förändra samhället på individnivå.

Som ett led i SRS ställningstagande skapades REC Education. REC Education är en utbildningssatsning med fokus på kvalitetshöjande insatser inom bemötande, värdegrunds- och jämställdhetsarbete på både företags- och individnivå.

Målet är att öka förståelsen för hur ett humant och etiskt förhållningssätt, kan förändra samhället på individnivå. REC är en upplevelsebaserad förändringsresa där deltagaren fördjupar sig i bemötandefrågor och egna reaktioner genom tre kunskapsblock; Rights, Equality och Culture (REC).

Läs mer på www.receducation.se

bild till film