Vad är penningtvätt?

vad-ar-egentligen-penningtvatt

Under det senaste decenniet har ett antal kraftfulla ramverk implementerats för bekämpning av penningtvätt, både i Sverige och internationellt. I artikeln nedan redogör SRS för dessa ramverk, samt de vanligaste penningtvättsmetoderna som vi stöter på i vårt arbete.

Vad är svarta pengar?

Penningtvätt är en verksamhet vars syfte är att omvandla så kallade svarta pengar till vita. Svarta pengar betecknas som just svarta av två anledningar: 

  1. Pengarna har förvärvats genom kriminell verksamhet.
  2. Pengarna har intjänats på ett till synes lagligt sätt, men undanhållits från beskattning. 

Enligt Finansinspektionen tvättas uppskattningsvis 130 miljarder kronor genom det svenska bankväsendet varje år. Detta är enbart en droppe i havet jämfört med de 715 miljarder till 1.87 biljoner som FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) uppskattar att den globala penningtvätten uppgår till varje år.  

De senaste åren har vi sett en ökad förståelse och medvetenhet inför penningtvättsproblematiken. Sedan man införde en ny lag om straff för penningtvättsbrott 2014 har antalet anmälda penningtvättsbrott i Sverige ökat markant, från 200 brott 2015 till omkring 1,000 brott 2018. Internationellt har även den Europeiska unionen spelat en ledande roll för att stärka det internationella regelverket för bekämpning av penningtvätt, genom införandet av fjärde och femte penningtvättsdirektiven (2015 och 2018). Utöver detta påverkas svenska banker och företag med internationell räckvidd också av amerikansk och brittisk lagstiftning mot korruption och mutor. Granskningen av banker och finansiella institut har ökat globalt, med totalt 36 miljarder USD i böter under det senaste decenniet. 

Hur går penningtvätt till?

Penningtvätt utförs vanligtvis i tre steg: 

  1. En injektion av svarta pengar i det finansiella systemet, till exempel genom en mindre nogräknad bankpartner.
  2. Integrering av de svarta pengarna med legitima medel (även kallat layering), genom till exempel en komplex kedja av transaktioner eller investeringar, och…
  3. … uttag av de nu tvättade medlen genom till exempel utdelningar, bankuttag, eller avförsäljning (även kallat integration).

Det finns många olika tillvägagångssätt för penningtvätt, då nya vägar att omvandla brottsligt förvärvad egendom uppfinns kontinuerligt. Nedan nämns flera vanligt förekommande sätt att tvätta pengar på som SRS ofta stöter på i vårt arbete. 

Penningtvätt genom överföring till flera bankkonton 

Att sätta in mindre summor pengar på flera bankkonton, även kallat smurfing, för att sedan föra över pengarna igen till konton på utländska banker är en välbeprövad metod för penningtvätt. Metoden har utvecklats ytterligare på senare år, då en explosion av lösningar för mobila transaktioner har gjort det extremt svårt att få god översikt över gigantiska pengaflöden.

Penningtvätt medelst omsättning i spelverksamhet

Trav, galopp och kasinon. Sektorn har historiskt varit mycket utsatt för penningtvätt, och är av allt att döma det även idag. Pengar sätts in på spelkonton och tas ut som tvättade pengar. Expansionen av sektorn, med en mängd nya online-alternativ, utnyttjas friskt av kriminella aktörer som ofta har god förståelse för hur de bäst undviker att upptäckas av interna system.

Penningtvätt i fastighetsinvesteringar

Fastighetsmarknaden har länge varit en viktig motor för global penningtvätt. Även om den svenska fastighetsbranschen är noga reglerad kan kriminella aktörer investera på utländska marknader. Metoden utmärker sig för att den kräver relativt lite erfarenhet och kunskap, och ger möjlighet till god avkastning.

Penningtvätt via utländska banker

Överföringar av stora summor pengar genom komplexa kedjor av transaktioner till konton i offshore-ekonomier är kanske det mest kända sättet för penningtvätt och skatteparering. Dock innebär denna typ av penningtvätt i regel att bankkort från utländska banker används för inköp. Om det görs för ofta kan det snabbt väcka misstanke hos svenska myndigheter. 

Så arbetar SRS med penningtvättsutredningar

Säkerhetsbolaget SRS hjälper banker och företag att identifiera och utreda potentiell penningtvätt och integritetsproblematik genom våra Enhanced Due Diligence- (EDD) och Integrity Due Diligence- (IDD) tjänster. Våra kunder har generellt robusta interna system på plats, men behöver ofta hjälp med att besvara specifika frågeställningar som inte kan bemötas genom den traditionella Know Your Customer-processen. Detta kan till exempel vara frågor kring ett Source of Wealth-dokuments autencitet, en motsägelsefull inkomstberättelse, eller kontextuell förståelse om korruptionsproblematik i en viss sektor eller jurisdiktion. SRS har ett brett nätverk och erfarenhet av att utföra diverse säkerhetstjänster såväl i Norden och övriga Europa, som i Asien, Afrika och Mellanöstern. Välkomna att ta kontakt med SRS för att ta reda på hur ni kan stärka ert ramverk för att motverka penningtvätt med hjälp av våra utredningar.