Vad gör en säkerhetskonsult på SRS Security?

personer-som-arbetar-som-sakerhetskonsulter

Före, under och efter. En säkerhetskonsults arbetssätt sträcker sig inte enbart till när en oförutsedd och säkerhetshotande händelse inträffar. Beredskap innan och utvärdering efteråt är av lika stor vikt. Här behandlar vi mer ingående säkerhetskonsultens ansvarsområden på SRS.

Säkerhetskonsultens mål – att bidra till er framgång

Målet med all typ av säkerhetsarbete är att trygga och säkra kärnverksamheten, det vill säga, skydda organisationens allra viktigaste tillgångar. De kallas även skyddsvärden och kan utgöras till exempel av personal, varumärke, information, fysiska objekt. Hot mot skyddsvärden kan vara långsiktiga, kortsiktiga eller plötsliga. Därför måste ett skydd bestå av situationsanpassade och flexibla säkerhetslösningar. 

Säkerhetskonsultens viktigaste uppgift är att ge sin uppdragsgivare största möjliga rörelse- och handlingsfrihet och därmed ökade möjligheter. Ökade möjligheter uppnås genom resiliens, en beredskap och motståndskraft mot plötsliga, icke önskvärda händelser. En resilient organisation kan fullt ut fokusera på sin kärnverksamhet, med vetskapen om att eventuella händelser eller incidenter kommer omhändertas på ett effektivt sätt. En säkerhetskonsult måste därför ha förmågan att jobba i olika tidsperspektiv, såväl som att förstå växelverkan mellan strategiska inriktningar och operativa lösningar i kundens specifika kontext. Tack vare ett gediget arbete genom Security Risk Management kan SRS säkerhetskonsulter leverera just detta.

Så arbetar säkerhetskonsulten

Identifiering, förebyggande och hantering av risker och säkerhetshot, samt att utgå ifrån ett holistiskt perspektiv, där alla säkerhetsrelaterade risker tas i beaktande, från fysisk säkerhet till personalrelaterade risker och cybersäkerhet. Det är grunden i ett effektivt säkerhetsarbete. Säkerhetskonsultens uppdrag är att tillse helhetslösningar som bygger på delkomponenter som förstärker varandra och ger ett fullgott skydd. 

Ett första steg i alla säkerhetsuppdrag är informationsinsamling. Intervjuer, observationer och annan sammanställning av data görs av konsulten, för att verkligen lära känna uppdragsgivarens organisation på djupet och på så vis få förståelse för de viktigaste tillgångarna samt hotbild och riskaptit.

Därefter tar säkerhetskonsulten, med avstamp i Security Risk Management, kundbehov och best practice fram praktiska åtgärdsförslag anpassade till kundens strategi och budgetmöjligheter. Säkerhetsåtgärderna är framtagna för att i samverkan komplettera varandra, men även agera individuellt, med målet att skydda de enskilt viktigaste tillgångar. 

Säkerhetskonsult på SRS Security

SRS säkerhetskonsulter utgörs av en dynamisk blandning av internationellt och nationellt erfarna experter med bakgrund från militära, polisiära och civila underrättelse- och insatsorganisationer, kombinerat med gedigen erfarenhet från det privata näringslivet. Vi arbetar enligt kvalitetssäkrade metoder och utgår ifrån det internationellt vedertagna konceptet Security Risk Management (SRM). SRM är en metod som genom anpassningsbara helhetslösningar bemöter de säkerhetsutmaningar som organisationer kan stöta på – med målet att ge ökade möjligheter. Genom att integrera bästa praxis inom metodik, analys och teknik väljer vi på SRS ut de för uppdragsgivarens bästa och mest kostnadseffektiva säkerhetsåtgärderna, för att säkerställa proaktivitet och riskminimering. SRS säkerhetskonsulter beaktar dessutom perspektivet av skydd före, under och efter potentiell händelse eller incident, för att alltid ligga steget före och kunna erbjuda behovsanpassat stöd när som helst under arbetets gång. Vi utför fortlöpande behovsanalyser för att vid rätt tid kunna leverera rådgivande, utbildande och operativa lösningar. 

Vi tar stolthet i att, som säkerhetskonsulter, leverera kostnadseffektiva och smarta säkerhetslösningar – alltid med kunden i fokus. Ett partnerskap som bygger på personlig kontakt, transparent kommunikation och hög integritet är kännetecknande för alla våra kundsamarbeten. 

Behöver ert företag stöd från professionella säkerhetskonsulter? Vårt säkerhetsbolag erbjuder säkerhetskonsulter på både generell- och specialistnivå inom Security Risk Managements fyra säkerhetsområden: fysisk säkerhet, personsäkerhet, och cybersäkerhet samt säkerhetsledning. Kontakta SRS Security, så leder vi er rätt.