Vad ingår i en krishantering?

forberedelse-ar-a-och-o-vid-en-krishantering

Att förbereda sig på att hantera det oförutsedda. Det är vad krishantering handlar om. En välplanerad och ordentligt utförd krishanteringsplan minimerar negativa konsekvenser för den organisation som drabbas av en kris. Hur ska då en verksamhet göra för att uppnå en fullgod krishanteringsförmåga? Vad ingår i en effektiv krishantering?

Att hantera det plötsliga i förväg

Incidenter och extraordinära händelser som kan ha negativ påverkan på en verksamhet är en risk som alla organisationer behöver hantera. En kris kan uppstå hastigt eller växa fram över tid som en följd av detta. Oavsett vilket ska arbetet inom krishantering, eller krisledning som det också kallas, göra den drabbade förberedd på och kapabel att hantera en incident eller extraordinär händelse och förhindra att den utveckla sig till en kris. Att som organisation vika tid åt att förbereda sig för detta är gynnande på flera plan; dels sjunker risken för att incidenter och extraordinära händelser faktiskt utvecklar sig till en kris och eventuella negativa konsekvenser kan hanteras snabbare och effektivare, dels stärker det organisationens förmåga som helhet att samarbeta för att lösa en eventuell krissituation om den väl uppstår.

Vilka element ingår i en krishantering?

För att ta sig igenom en krissituation på ett effektivt vis behövs god beredskap och regelbunden revidering av arbetssättet. Här finner ni de fem huvuddelarna inom krishantering.

1. Vad är en kris för er?

I syfte att kunna hantera en krissituation bör organisationen gemensamt kunna identifiera en sådan. För att en identifikation ska kunna göras i stunden behövs i sin tur en kollektiv definition av vad ordet kris faktiskt innebär för just er organisation. Därför är inramningen av vad som är en krissituation hos er steg ett i arbetet. Vilka villkor ska ha uppfyllts för att en eller flera incidenter ska uppfattas som en kris? Att ha en samsyn kring vilka omständigheter som betecknar en regelrätt kris i organisationen gör det också lättare att, i en krissituation, kunna bedöma när den är löst.   

2. Vilken metod för krishantering ska användas?

Andra steget i arbetet är att hitta den metod som passar er bäst. Detta involverar även flera direkt kopplade uppgifter:

  • Identifiera vilka organisationens prioriterade skyddsvärden är. Dessa kan till exempel vara personalsäkerheten, varumärket och kärnverksamhetens bedrivande.
  • Fastställa tydliga ansvarsområden till samtliga berörda i organisationen.
  • Etablera tydliga strategier att utgå ifrån beroende på typ av incident och fastställ vilken av strategierna som ska gälla för respektive incident. 

Detta för att organisationen snabbt ska kunna fatta beslut och agera efter dem, samt för att ni ska kunna anpassa agerandet utifrån era prioriterade skyddsvärden och den aktuella situationen.   

3. Träna er i krishantering

Nästa drag är utveckling av individer och funktioner med realistiska förutsättningar. Pröva, öva och utveckla den krishanteringsmetod samt de strategier ni valt. Sätt upp en löpande plan över hur ni ska lära in, utveckla och fullända era nyfunna kunskaper i krishantering

4. Agera i skarpt läge

Den dag krissituationen inträffar är två av de tyngst vägande handlingarna faktiskt att inleda och avsluta krishanteringsarbetet. Att först våga larma och på så vis rikta alla inblandades uppmärksamhet mot krissituationen är avgörande för att kunna hantera den på bästa sätt och lösa situationen. Att efter en hanterad kris sedan konstatera att den unika situationen är löst, och skapa ett tydligt avslut med riktlinjer för framtida åtgärder, är lika centralt. Under själva krisen är det av största angelägenhet att följa nedanstående tre punkter. De kan tyckas simpla vid första ögonkastet, men kräver stort fokus i skarpt läge.

  • Etablera, uppdatera och kommunicera en tydlig lägesbild löpande under krissituationen. 
  • Samtliga involverade bör fatta tydliga beslut utifrån den valda strategin, inom deras respektive, i förväg tillsatta ansvarsområden och mandat. 
  • Kommunicera anpassat, tydligt och trovärdigt utifrån de beslut som tagits, den strategi som valts till just denna krissituation samt verksamhetens kärnvärden.

5. Utvärdera och uppdatera

Den sista delen av en organisations krishanteringsarbete är något som aldrig bör avslutas helt. De krishanteringsmetoder och strategier ni använder måste utvärderas och uppdateras kontinuerligt efter era specifika slutsatser och behov utifrån de erfarenheter ni samlar.

Hur uppnår organisationen god krishanteringsförmåga?

För att uppnå en krishantering i harmoni med verksamhetens drivande och mål behöver er organisation alltså arbeta utifrån de fem punkterna ovan. Dessutom är ännu en betydelsefull beståndsdel denna: att se på krishantering som en del av den affärskritiska verksamheten och inte som en avskild, extra aktivitet i verksamheten. På så vis är organisationen som mest förberedd på att agera om en kris skulle uppstå.

Krishantering med SRS

Låt er helhetsleverantör av säkerhet leda er rätt i krishanteringsarbetet. Sedan 2004 levererar SRS skräddarsydda och kompletta lösningar, anpassade efter er organisation, för att ni ska kunna fokusera på kärnverksamheten. Vi vet precis vad som behöver ingå i ert företags krishantering för att ni ska kunna fortsätta verka ostört. Kontakta oss, så hittar vi rätt krishanteringsmetod för er.