SRS Uppförandekod

SRS Uppförandekod

Mänskliga rättigheter

 • Som ledande leverantör av kvalificerade säkerhetstjänster har SRS en skyldighet gentemot de länder och samhällen där vi verkar. Vi måste utöva ansvarsfullt företagande och alltid följa de lagar och förordningar som gäller där vi är verksamma.
 • SRS respekterar alltid grundläggande mänskliga rättigheter och vi är medvetna om vårt ansvar att se till att mänskliga rättigheter respekteras genom hela vår leveranskedja.
 • Yttrandefrihet, frihet från alla former av diskriminering på grund av ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, sexuell läggning eller religion ska efterlevas i alla delar av organisationen såväl som vid affärsutövning.
 • På SRS respekterar vi alltid människors värdighet och följer strikt alla internationella lagar och protokoll rörande mänskliga rättigheter. Vi följer de regler som sätt av internationell humanitär rätt och tillämpar alla relevanta internationella protokoll och konventioner.

Anställda

 • SRS verksamhet bygger på TRUST. För att få våra kunders förtroende är det av yttersta vikt att alla SRS medarbetare respekterar och värnar om vår etiska filosofi och våra grundläggande värderingar som återspeglas i denna uppförandekod.
 • Relationen mellan SRS medarbetare ska bygga på ömsesidig respekt och förtroende på alla nivåer i organisationen.
 • Alla SRS anställda ska ha tillgång till en produktiv arbetsmiljö som tillåter frihet, jämlikhet, säkerhet och mänsklig värdighet.
 • SRS strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsvillkor med ändamålsenliga utbildningar och kontinuerlig utveckling av anställdas kompetens och erfarenhet.
 • SRS är en jämställd arbetsgivare. Diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion, kön eller annan särskiljande egenskap är aldrig accepterat på SRS.
 • SRS verkar för en transparent och öppen arbetsmiljö och tolererar inte mobbing eller trakasserier.

Affärsetik

 • SRS varumärke bygger på pålitlighet, integritet och konfidentialitet och vi strävar efter att upprätthålla och främja högsta etiska affärsstandarder i alla aspekter av vår verksamhet.
 • SRS accepterar inte någon form av mutor eller intressekonflikter.

Bemötande av kunder

 • Ömsesidig tillit och förtroende mellan SRS och våra kunder är en grundläggande byggsten i vår verksamhet. Alla anställda på SRS ska alltid sträva efter att leverera högkvalitativ service, uppfylla våra kunders förväntningar och förutse deras förändrade krav.

Regelefterlevnad

 • SRS följer principerna i denna Uppförandekod och förväntar sig detsamma av våra leverantörer, kunder, underleverantörer och samarbetspartners.
 • Efterlevnad av denna Uppförandekod är en förutsättning för alla avtal mellan SRS och tredje part.
 • I händelse av bristande efterlevnad av vår Uppförandekod, kommer vi att kräva uppfyllnad och kan stötta med förbättringar som medger uppfyllnad av koden.
 • I de fall där det finns skillnader mellan denna Uppförandekod och nationella eller internationella lagar eller andra tillämpliga standarder ska SRS alltid följa det högre eller strängare kravet.
 • Vi förväntar oss och uppmuntrar alla personer och företag som arbetar på uppdrag av SRS att förebygga och rapportera eventuella kränkningar av mänskliga rättigheter såsom tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, sexuell exploatering och övergrepp eller könsbaserat våld, människohandel, slaveri och tvångsarbete, barnarbete och olaglig diskriminering.