SRS Miljöpolicy

Inledning

SRS verksamhet ska styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Som tjänsteföretag har SRS en begränsad miljöpåverkan, främst i form av flyg-, bil- och tågtransporter, förbrukningsmaterial samt energiförbrukning på våra kontor. Med kunnig och engagerad personal skall SRS sträva efter att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete.

Våra kunder skall känna sig trygga med att vi, med bibehållen kvalitet, väljer produkter och tjänster som står i samklang med tillämplig miljölagstiftning och kundernas krav samt bidrar till ett hållbart samhälle genom att kontinuerligt förebygga de föroreningar som verksamheten kan påverka.

Målsättning

Alla medarbetare inom SRS ska verka för att minska den negativa påverkan på miljön i sitt dagliga arbete. Detta gäller bland annat lokalutnyttjande och resor i tjänsten. Vid inköp skall vi, där det är möjligt med hänsyn till tekniska och ekonomiska faktorer, välja miljömärkta varor. SRS kontrollerar att underleverantörer tar ett aktivt miljöansvar,

Övergripande miljömål:

1. Minimera resursförbrukning Vi ska sträva efter att minimera vår resurs-förbrukning genom att effektivisera vår användning av energi och råmaterial samt tillse att restprodukter lämnas till återvinning då det är möjligt.
2. Minska användningen av fossila bränslen Vi ska arbeta för att begränsa klimatpåverkan för resor och transporter genom att använda miljövänliga transportalternativ.
3. Minska miljöpåverkan från fordon Vi ska minska miljöpåverkan genom att använda så miljövänliga fordon som möjligt, tex elbilar.
4. Minimera miljöpåverkan från vår verksamhet på mark, vatten och luft Vi ska aktivt arbeta för att förebygga samt minimera vår verksamhets påverkan på lokal mark, vatten och luft genom att beakta potentiell miljöpåverkan vid projektleverans.

Skyldigheter, rättigheter och ansvarsområden

Säkerhetsbolaget SRS är sedan 2012 aktiva medlemmar i UN Global Compact och redovisar där årligen sitt arbete inom bl.a. miljöområdet. Som en del i SRS miljöarbete har en miljöpolicy och handlingsplan tagits fram för aktivt arbete mot en minskad miljöpåverkan.