Personsäkerhet för privatpersoner

För privatpersoner

Öka din säkerhet i vardagen med SRS

Din säkerhet

Vi blir ofta kontaktade av privatpersoner som har frågor kring sin och familjens säkerhet. Frågorna är för det mesta relaterade till det område man bor i, den yrkesroll man har, medial exponering, risker kopplade till förmögenhet eller oro för att familjen, framför allt barnen, skall råka ut för brott. Vi märker att oron många gånger handlar om en upplevd otrygghet, man känner sig inte förberedd och vill göra mer för att prioritera familjens säkerhet. Kontakten med oss blir därför ett första steg.

Vi på SRS tänker på säkerhet ur ett proaktivt och långsiktigt perspektiv där fokus läggs på att identifiera och förebygga de säkerhetsrisker som man, många gånger med enkla medel, kan påverka.

Personsäkerhetsprogrammet

SRS Personsäkerhetsprogrammet är en individuell riskbaserad säkerhetsanalys som grundar sig på en säkerhetsintervju, exponeringskontroll och säkerhetsbesiktning av bostad. Bedömningen och rekommenderade åtgärder presenteras sedan i rapportform under ett personligt möte då också en anpassad personsäkerhetsutbildning genomförs med familjen.

Efter genomfört program tar vi fram ett förslag på ett anpassat säkerhetsupplägg som lämpar sig för familjen. Det kan t.ex. inkludera   trygghetsrondering, jour- och larmstöd, tracker, skyddsspaning, platsbevakning, resesäkerhet, etc.

Säkerhetsintervju
SRS säkerhetsintervju fokuserar på att gör en bedömning av familjens säkerhetsmedvetenhet och riskacceptans. Vi ställer ett antal frågor kring familjens liv, vardag och inställningen till trygghet och säkerhet i stort.

Exponeringskontroll
SRS exponeringskontroll kartlägger sårbarheter avseende exponering på internet.  Syftet är att identifiera vilken information om familjen en utomstående person med enkla medel kan hitta i öppna källor och vilka slutsatser som kan dras utifrån den informationen. Kontrollen inkluderar sökmotorer, myndighetsregister, sociala medier, internetforum etc. Även kontroll av läckta lösenord kopplade till familjens mailadresser på dark web ingår.

Säkerhetsöversyn
SRS säkerhetsöversyn inkluderar en genomgång av befintliga säkerhetsåtgärder avseende bostadens tekniska och fysiska skydd i syfte att identifiera bostadens eventuella sårbarheter. Vid översynen säkerställs att det finns ett genomgående tänk avseende de säkerhetshöjande åtgärderna för bostaden. Målet är att hitta en nivå som hjälper familjen att känna sig trygga och som ökar den faktiska säkerheten för familjen genom att motverka att familjen utsätts för brott och andra incidenter i och kring bostaden.

Personsäkerhetsutbildning
Samtlig information sammanställs i en riskbaserad säkerhetsanalys som presenteras för familjen. Återrapporteringen kan ske i delar alternativt som en summering i samband med att en personsäkerhetsgenomgång genomförs med familjen. Detta blir ett utbildningstillfälle där vi lyfter frågor som ökar medvetenheten och kunskapen hos familjen kring vanliga risker och brott.

SRS trygghetsronderingstjänst

Trygghetsrondering

Trygghetsrondering:
SRS Security erbjuder i vissa områden en trygghetsronderingstjänst. SRS trygghetsrondering erbjuder ett systematiskt och proaktivt säkerhetsstöd som kombinerar områdesbevakning, närvaro och tillsyn vid bostaden, larmrespons, tillgång till jourstöd samt snabba larm- och spårningsfunktioner. SRS trygghetsrondering tillhandahålls i olika omfattning – bas och premium.

I SRS trygghetsrondeirngstjänster ingår SRS ALERT, en mobilapp som säkerställer positionering och larmfunktionalitet, samt tillhandahåller aktuella reseråd, säkerhetsläge, landriskbedömningar och incidentrapporter för ca 200 länder. Appen inkluderar en larm knapp som är kopplad direkt till SRS Jour (24/7). Även SRS jour ingår i trygghetsronderingen. Jouren har dygnet runt beredskap och ger omedelbar rådgivning per telefon samt initierar akut assistans vid behov. Vid allvarliga händelser söker SRS kontakt med de användare som befinner sig i närheten av incidenten för att tillse att alla befinner sig i säkerhet.

SRS tillhandahåller även minde omfattande löpande tjänster i form av SRS Responstjänst samt SRS Trygghetsjour.

Övriga tjänster för privatpersoner

SRS Larmcentral

Vi kan genom vårt samarbete med Avarn Security AB erbjuda möjligheten att koppla larmet i bostaden till SRS Larmcentral och därmed kan ni samla larmhantering och larmrespons hos oss.

Tekniska installationer

SRS jobbar för att på ett effektivt sätt lösa alla typer av säkerhetsinstallationer. För detta krävs en situationsanpassad kombination av människa och teknik. SRS tekniker har en unik förmåga att, med hjälp av tekniska hjälpmedel, lösa de mest kvalificerade säkerhetsutmaningarna. Vi erbjuder både fasta larm- och kamerasystem likväl som portabla/tillfälliga lösningar, som larmväskor och kamerasystem, för bostaden eller kontoret.

Cybergenomgång

Om ett intresse av fördjupad genomgång av informations- och cybersäkerhet finns kan vi anpassa det efter familjen behov. Det kan omfatta skräddarsydda utbildningar med fokus på risker kopplade till teknik- och cybersäkerhet, genomgång och kontroll av den faktiska IT-miljön i bostaden eller hands-on hjälp med hantering av familjens egna enheter och information.

Trackers- fordon/bärbar

Vi tillhandahåller också spårningstrackers i fordon som monteras för möjlighet att upptäcka avvikelser samt följa fordon i händelse av tillgrepp. I fordonet installeras också överfallsknappar.

Säkerhetskoordinator (familj)

Med SRS säkerhetskoordinatorer kan vi även tillhandahålla en flexibel lösning för familjer som vill ha en högre nivå av säkerhet i vardagen, varje dag. Våra säkerhetskoordinatorer arbetar löpande med aktiv riskreducering anpassad efter den enskilda familjen för att tillhandahålla en trygg och smidig säkerhetslösning. Utöver det kan vi tillhandahålla skyddsspaning, skyddsbild inkl. förare, auktoriserade personskyddsoperatörer samt säkerhetskoordinator med helhetsansvar för säkerheten vid till exempel ett event eller en resa, både nationellt och internationellt.
  1. SRS Larmcentral
  2. Tekniska installationer
  3. Cybergenomgång
  4. Trackers- fordon/bärbar
  5. Säkerhetskoordinator (familj)

Vill du veta mer?

Kontakta oss, så leder vi er rätt.