Case - Företag & organisation

Etableringsstöd i utlandet

Bakgrund: Ett medelstort svenskt företag var i förberedelsefasen inför att lägga en offert på ett stort kontrakt på Arabiska halvön. För att kunna lägga fram ett välgrundat affärsförslag krävdes detaljerad bedömning av säkerhetssituationen, de viktigaste hoten samt förståelse för nödvändiga säkerhetsåtgärder med tillhörande budget.

Leverans: SRS analysteam genomförde en genomlysning av situationen i nära samarbete med lokala konsulter och levererade baserat på beprövad metodik ett djupgående beslutsunderlag inklusive detaljerade rekommendationer, kostnader och implementationsscenarier som kunden kunde inkorporera i sin slutgiltiga offert.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet, riskbedömningar

Säkerhetsbedömning inför etablering i högriskområde

Bakgrund: Ett större europeiskt logistikbolag planerade etablering av en ny rutt genom högriskområden. För planeringen krävdes en detaljerad bedömning av säkerhetssituationen och de största hoten samt rekommenderade säkerhetslösningar för personal och boende.

Leverans: SRS analysteam genomförde en säkerhetsbedömning tillsammans med lokala konsulter. Kunden kunde baserat på analysen av personalens säkerhetssituation vid varje destination kombinerat med detaljerade rekommendationer kring riskreducerande åtgärder fatta beslut om nödvändiga säkerhetsinvesteringar och sätta upp lämplig säkerhetsstruktur för rutten.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet, riskbedömningar

Utveckling av säkerhetspolicy

Bakgrund: Ett medelstort svenskt företag med stor försäljningstillväxt globalt, främst från utvecklingsländer, identifierade behovet av en global säkerhetsstrategi efter att ha upplevt ett antal incidenter.

Leverans: SRS genomförde en genomlysning av företagets struktur, behov, önskad risknivå och tillväxtplaner. Baserat på företagets nuvarande situation, framtidsplaner samt SRS best practice togs en global säkerhetspolicy för moderbolaget, alla anställda och de globala funktionerna fram. Riktlinjer togs också fram för hantering av säkerhet i medel- och högriskområden.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet

Krisstöd

Bakgrund: Ett internationellt företag inom detaljhandeln fick sina tillgångar inklusive finansiella innehav beslagtagna av lokala myndigheter och fem anställda fängslades olagligt på en av bolagets tillväxtmarknader.

Leverans: SRS var snabbt på plats på huvudkontoret för krishanterings- och evakueringsstöd, samt riskbedömningar och vägledning åt den globala ledningsgruppen. Ett SRS team skickades till det utsatta kontoret för att stödja företagets lokala team med handlingsplaner och praktiskt genomförande av förhandlingar. SRS var med under hela processen och tillsåg frisläppandet av de fem anställda samt ledde arbetet med att på ett strukturerat sätt avsluta den lokala affärsverksamheten.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet, krisledning

Personsäkerhet

Bakgrund: VD:n för ett internationellt företag med verksamhet i Östeuropa mottog flera hot från okända källor och behövde ta in externt säkerhetsstöd för att kunna fortsätta fokusera på kärnverksamheten.

Leverans: SRS genomförde en hotbildsanalys för att klargöra aktuell hotnivå samt en genomlysning av säkerhetsstrukturen kring VD för att kunna föreslå lämpliga säkerhetsåtgärder. En säkerhetsplan togs fram och implementerades för att förbättra personsäkerheten på kontoret och i bostaden.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, personsäkerhet, riskbedömning (hotanalys)

Implementering av krisledningsfunktion

Bakgrund: Ett medelstort företag med viss geografisk spridning identifierade behovet av en välfungerande krishanteringsorganisation med beredskap att hantera oförutsedda händelser på ett strukturerat och effektivt sätt.

Leverans: SRS hjälpte företaget att såväl skapa som utbilda centrala och lokala krishanteringsgrupper baserat på en kvalitetssäkrad 3-stegs modell. SRS levererar även standardmallar och checklistor samt övade organisationens krishanteringsförmåga med hjälp av realistiska scenarier. Företaget valde även att via SRS genomföra årligen träna krishanteringsorganisationen för att säkerställa bibehållen kompetens.

SRS tjänsteområden: krisledning, utbildning

Säkerhetsutbildning högrisk

Bakgrund: Ett expansivt teknikföretag planerade att utvidga sin verksamhet till nya tillväxtmarknader vilket skulle medföra nya utmaningar och ökad säkerhetsrisk för organisationen och dess medarbetare. För att säkerställa en framgångsrik expansion beslutade företaget att medarbetare skulle förberedas och utbildas inför flytt.

Leverans: SRS genomförde en anpassad resesäkerhetsutbildning med fokus på arbete i ny och svår miljö för berörda individer och hela organisationen. Utbildningen bidrog till ökad förståelsen och förmåga kring riskhantering och var en viktig bidragande faktor till den lyckade och incidentfria implementeringen.

SRS tjänsteområden: personsäkerhet, utbildning

Utbildning cybersäkerhet

Bakgrund: Ledningsgruppen för ett forskningsintensivt företag identifierade en allvarlig kunskapsbrist och bristande erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet. Avsaknaden av denna förmåga exponerade företaget för potentiell förlust av verksamhetskritisk information och utsatte därmed hela företaget för stora finansiella risker.

Leverans: SRS initierade omgående kunskapshöjande utbildningar där första steget var att utveckla ledningsgruppen med fokus på ökad medvetenhet och förhöjd kravställningsförmåga.Därefter utbildades alla nyckelpersoner för att snabbt öka organisationens totala kunskap inom området och därmed skyndsamt minska företagets riskexponering.

SRS tjänsteområden: cybersäkerhet, utbildning

Etableringsstöd utland

Bakgrund: Ett svenskt företag som verkar internationellt planerade en expansion i östra och centrala Afrika. Företaget var i behov av support med att utröna marknadspotential utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Leverans: SRS säkerhetsexperter deltog i marknadsundersökningsarbetet på plats i regionen och bidrog till omedelbar utvärdering av den tilltänkt tillväxtstrategis genomförbarhet. Baserat på SRS omfattande lokala erfarenhet kunde kunden få hjälp med att ta tillvara på affärsmöjligheterna i dessa högriskområden.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet,

Bakgrundskontroll ledande position

Bakgrund: En svensk organisation var i processen att rekrytera en Chief Financial Officer (CFO), en roll med omfattande budget och personalansvar, och ville försäkra sig om lämpligheten hos utvald kandidat.

Leverans: SRS utförde en grundlig bakgrundskontroll som inkluderade genomlysning av CV, referenser och affärsengagemang. Kontrollen avslöjade en historik av konkurser och allvarliga revisorsanmärkningar i relaterade bolag som påvisade kandidatens olämplighet gällande betydande ekonomiskt ansvar.

SRS tjänsteområden: bakgrundskontroller

Riskbedömning för mediaprofil

Bakgrund: En högt uppsatt talesperson för ett svenskt medieföretag uppträdde regelbundet vid offentliga evenemang, vilket ibland gav upphov till starka reaktioner inklusive ett flertal hot.

Leverans: För att identifiera aktuella diskussioner, trender och specifika hot mot talespersonen satte SRS upp en omvärldsbevakning i öppna källor med bevakning av både talespersonen och planerade event. Kontinuerlig diskussion fördes med talespersonen och vid ökad hotnivå sattes temporär operativt personskydd in för att säkerställa trygghet.

SRS tjänsteområden: riskbedömning, personskydd

Omvärldsanalys och krishantering

Bakgrund: Ett större skandinaviskt detaljhandelsföretag mottog under en period ett flertal allvarliga hot mot personer i ledande befattningar. För att kunna minimera risken för berörda nyckelpersoner önskade företaget etablera ett system som kunde identifiera potentiella risksituationer i förväg.

Leverans: SRS tillhandahöll metodik, systemstöd och analytiker för att sätta upp en omvärldsbevakning av alla relevanta öppna källor, inklusive sociala medier, för upptäckt av potentiella hot mot nyckelpersoner, produkter och varumärke. Baserat på datainsamling och analys kunde företaget genomföra kostnadseffektiva åtgärder för att reducera risk innan potentiella incidenter hunnit utveckla sig till kris. Tillsammans med SRS utvecklade kunden även sin krisorganisation och förbättrade intern och extern kriskommunikation.

SRS tjänsteområden: riskbedömning, krisledning

Säkerhet för olja och gasindustrin

Bakgrund: Ett internationellt oljeföretag behövde ta in externt säkerhetsstöd för att kunna bedriva verksamhet i den kurdiska delen av Irak.

Leverans: SRS tillhandahöll kritisk personal såsom säkerhets-, UXO- och HSE-chef åt kunden under såväl det seismiska förvärvet som borrfasen. Projekten genomfördes i mycket utmanande miljöer med allvarliga problem inom både UXO- och HSE-områdena. Samarbetet mellan lokala intressegrupper och det statliga oljefältsrelaterade myndigheter krävde fingertoppskänsla och gedigna ledaregenskaper.

SRS erfarenhet och expertis möjliggjorde framgångsrik leverans av både förvärvs- och borrfasprojektet utan större incidenter och med försumbara förseningar. Vid projektets avslutning erkändes SRS bidrag som en väldigt viktig framgångsfaktor.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet,

Säkerhetsskydd

Bakgrund: En stor, svensk industrikoncern gjorde bedömningen att de träffas av den nya säkerhetsskyddslagstiftningen och var i behov av ytterligare analys gällande hur lagstiftningen berör dem och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Leverans:
SRS genomförde en förstudie som belyste lagstiftningen ur koncernens perspektiv och innefattade såväl en direkt tillämplighet som påverkan genom säkerhetsskyddsavtal. Kunden fick en rapport med förslag till prioriterade åtgärder och förslag på hur lagstiftningen skulle tillämpas i särskilda fall.

SRS tjänsteområden: säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd och cybersäkerhet

Bakgrund: Ett svenskt företag inom finanssektorn behövde stöd med sin cybersäkerhet samt med att sätta ett ramverk för sitt säkerhetsskyddsanalysarbete i samband med den nya säkerhetsskyddslagstiftningen.

Leverans: SRS genomförde en riskbaserad översyn av kundens informations- och cybersäkerhetspolicy, ledningssystem för informations- och cybersäkerhet, säkerhetsmedvetenheten, incidentplaneringen och validering av tekniska it-säkerhetsskyddsåtgärder. Baserat på förslagen åtgärdslista med prioriteringsordning kunde SRS hjälpa kund att höja sin cybersäkerhetsnivå på ett kostnadseffektivt sätt utifrån deras specifika hotbild.

SRS tjänsteområden: säkerhetsskydd, cybersäkerhet, utbildning

Cyber Readiness Review

Bakgrund: Ett svenskt it-bolag ville säkerställa att det höll en bra säkerhetsnivå rörande informationshantering och it-miljö.

Leverans: SRS genomförde en riskbaserad översyn av kundens informations- och cybersäkerhetspolicy, ledningssystem för informations- och cybersäkerhet,säkerhetsmedvetenheten, incidentplaneringen och validering av tekniska it-säkerhetsskyddsåtgärder. Baserat på förslagen åtgärdslista med prioriteringsordning och relaterad budget kunde SRS hjälpa kunden att höja sin cybersäkerhetsnivå på ett kostnadseffektivt sätt utifrån deras specifika hotbild.

SRS tjänsteområden: cybersäkerhet

Nätverksövervakning

Bakgrund: En koncern inom dagligvaruhandeln med rikstäckande verksamhet vill försäkra sig om skydd mot cyberangrepp.

Leverans: SRS kom i samråd med kunden fram till att de behövde ett system för nätverksövervakning som snabbt kan identifiera kända angriparbeteenden i deras nätverk och larma innan skyddsvärdena riskeras.

SRS tjänsteområden: cybersäkerhet

Säkerhetsgranskning hittade sårbart inpasseringssystem

Bakgrund: En kund i finansbranschen ville testa den fysiska it-säkerheten på sitt kontor för att säkerställa en god nivå.

Leverans: SRS genomförde en holistisk granskning med både cybersäkerhetsexperter och experter på fysisk säkerhet. Cybersäkerhetsexperterna upptäckte att kunden använde en mycket sårbar RDIF-lösning för inpassering på kontoret. Dessa RFID-brickor kunde enkelt kopieras av en okvalificerad angripare. SRS såg till att RFID-systemet ersattes med ett säkrare där RFID-taggarna ej går att kopiera.

SRS tjänsteområden: cybersäkerhet

Readiness Review

Bakgrund: Ett medelstort bolag inom spelbranschen ville försäkra sig om att deras nuvarande säkerhetsrutiner höll en bra nivå.

Leverans: SRS genomförde en så kallad Readiness Review vilket är en metod för att identifiera anpassade säkerhetslösningar baserat på riskbedömning och prioriterade aktiviteter. Vid kartläggning av nuvarande situation och kundens önskade framtida nivå visade det sig att tre av fem områden höll en god nivå och endast krävde smärre förbättringsåtgärder, medan säkerhetsnivån inom två områden var undermålig och företaget utsattes för en oönskat hög riskexponering.

Baserat på SRS best practice togs en rekommenderad åtgärdslista fram som bolaget kunde utgå ifrån för att snabbt minska säkerhetsgapet inom dessa två områden.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning

Hot- och konfliktshanteringsutbildning 

Bakgrund: Som ett steg i arbetsgivaransvaret önskade en av Sveriges största transportoperatörer att ta ett förnyat grepp runt säkerheten för sin personal och sina kunder.

Leverans: Utifrån kundorganisationens processer och arbetsmodeller har SRS i nära samarbete med kunden tagit fram en utbildning i kundpsykologi för all personal med kundkontakt. Några exempel ur innehållet är kunskap inom att förekomma, de-eskalera och hantera potentiellt farliga konfliktsituationer.

SRS tog ett allmänt ämne och anpassade det utifrån kundens vardagliga verksamhet och gällande strategier. Den samlade lösningen har blivit utnämnd till branschspecifik best practice av EU:s branschorganisation. Utbildningen genomförs med alla nyanställda och som repetitionsutbildning med samtlig personal med jämna mellanrum.

SRS tjänsteområden: utbildning

Sjukvårdsutbildningar

Bakgrund: Ett av Sveriges största mediehus ville säkerställa en hög och relevant nivå av första hjälpen-kompetens på alla sina kontor. Inom ramen för ett utökat säkerhetsperspektiv i mediebranschen så sågs detta som en konkret åtgärd för samtlig personal.

Leverans: SRS tog tillsammans med kunden fram en unik lösning som bygger på teoretiska och reflekterande förberedelser online i grupp och som följs av ett fokuserad praktisk träningstillfälle. Genom de online-baserade förberedelserna på den specifika arbetsplatsen så skapades en hög grad av relevans för varje deltagare och träningstillfället kunde kortas ner tidsmässigt och endast innefatta praktiska moment och reflektion. Detta har medfört att fler har kunnat genomföra utbildningen och den har dessutom blivit internutvärderad med de högsta betygen i organisationen.

SRS tjänsteområden: utbildning

Resesäkerhetsutbildningar

Bakgrund: Ett internationellt bolag med frekvent resande medarbetare till miljöer i alla hotnivåer ville stärka de resandes vardag genom att låta alla genomgå en verksamhetsanpassad resesäkerhetsutbildning.

Leverans: Tillsammans med kunden anpassade SRS en workshop-betonad
resesäkerhetsutbildning till organisationens styrdokument och rutiner. Med önskan från
kunden ingick även en modul rörande relevant resesjukvård.

SRS tjänsteområden: utbildning

Strategisk säkerhetspartneravtal

Bakgrund: En större konsultorganisation med kontor över hela världen önskade stärka sin säkerhetsorganisation genom att utse en säkerhetspartner för avrop av expertis och resursförstärkning.

Leverans: SRS har i nästan 5 år levererat säkerhetstjänster inom samtliga tjänsteområden för denna kund. Vid behov har kunden avropat hotbildsanalyser, säkerhetsanalyser och rådgivande tjänster såsom riskbedömningar, säkerhetsinstruktioner, incidentutredningar, bakgrundskontroller och krishanteringsstöd. Säkerhet för nyckelpersoner har tryggats genom personsäkerhetsprogram (PSP) och säkerhetskoordinater samt särskild bevakning och operativt stöd vid större event och transporter. SRS har tagit rollen som en outsourcad säkerhetsavdelning och möjliggjort för kunden att uppnått flexibilitet, kostnadseffektivitet och tillgång till högkompetent personal.

SRS tjänsteområden: tjänster

Eventsäkerhet

Bakgrund: En av SRS kunder fick uppgiften att ansvara för säkerheten vid ett stort internationellt event i Europa där den svenska delegationen bestod av högt uppsatta företagsledare och andra digniteter.

Leverans: SRS togs in som underleverantör med uppdraget att ta helhetsansvar för säkerhetsupplägget kring den svenska delen av eventet inklusive säkerheten kring den svenska delegationen. SRS stod för planering, upplägg och genomförande av personskyddet som innebar nära samverkan med lokala myndigheter samt med svensk och lokal polis och
säkerhetspolis.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning

Riskbedömningar

Bakgrund: Ett svenskt mediebolag planerade att göra en reportageresa till ett högriskområde. Resan innefattade besök av ett antal olika plaster där intervjuer av såväl regeringsföreträdare som civilbefolkningen skulle utföras.

Leverans: SRS utgick från kundens planerade aktiviteter och gjorde en bedömning av hot och säkerhetsrisker förknippade med resan utifrån inhämtning och analys av det rådande säkerhetsläget på plats. Rapporten inkluderade generella rekommendationer för vistelse i området samt förslag till specifika säkerhetshöjande åtgärder. Baserat på rekommendationerna kunde resan genomföras utan incidenter.

SRS tjänsteområden: riskbedömningar

Bedrägeriutredning

Bakgrund: En internationell finansaktör utsattes för en ”man in the middle”(MITM)-attack där en okänd aktör först fick åtkomst till bolagets e-mailkonton och därefter skapade falska fakturor och betalningsinstruktioner som sedan skickades ut till kunder och partners.

Leverans: SRS genomförde en bedrägeriutredning som omfattade kartläggning av e-mailtrafik samt forensisk analys av e-mailkonton i kombination med kontroller i olika databaser över läckta domänuppgifter, mailadresser och lösenord. Beslutsunderlaget möjliggjorde för kunden att förstå händelseförloppet, implementera riskminimerande åtgärder och undvika skadeståndskrav.

SRS tjänsteområden:
utredningar

Utredning av illojalt beteende

Bakgrund: Ett företag i finansbranschen misstänkte att en anställd bedrev konkurrerande verksamhet vid sidan av sin anställning. Den konkurrerande verksamheten stred mot anställningsvillkoren och skadade företagets varumärke.

Leverans: SRS genomförde en forensisk analys av dator och mobiltelefon för att kartlägga omfattning av den konkurrerande verksamheten samt vilka övriga interna och externa parter som var inblandade. Beslutsunderlaget låg till grund för uppsägning p.g.a. illojalt beteende mot arbetsgivaren samt möjliggjorde riktad och effektiv kommunikation för att skydda företagets varumärke.

SRS tjänsteområden: utredningar

Omvärldsbevakning som riskhanteringsverktyg

Bakgrund: En stor intresse- och branschorganisation med kontor över hela Sverige samt ett stort nätverk av intressenter önskade bättre insikt om åsiktsklimatet då de påverkas direkt av aktuella samhällsfrågor och organisationen är föremål för högt medialt intresse.

Leverans: SRS upprättade en löpande omvärldsbevakning baserat på över 100 öppna källor för organisationens nästan 300 skyddsvärda objekt (personer, platser och event).Rapportering sker månatligen men vid akuta situationer rapporteras läget omedelbart. Omvärldsbevakningen har gjort det möjligt för organisationen att arbeta strukturerat och proaktivt med riskåtgärder och scenariobaserade strategier.

SRS tjänsteområden: riskbedömningar

Utredning av underleverantör

Bakgrund: Ett kommunalt bostadsbolag beslutade att ta täten vad gäller sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på sina byggprojekt genom att inte bara ställa dessa krav på underleverantörer utan också genomföra kontroller.

Leverans: SRS fick i uppdrag att genomföra utvärderingar av entreprenörer och underleverantörskedjor i Sverige och utomlands för att identifiera oseriösa aktörer och har i och med detta hjälpt kunden att säkerställa en sund konkurrens på lika villkor.

SRS tjänsteområden: utredningar

Utredning inför partnerskap

Bakgrund: Ett investmentbolag önskade utesluta eventuella ryktesrisker hos en extern aktör i samband med ett företagsförvärv.

Leverans: SRS genomförde en initial behovsanalys för att bedöma nivå av kontroll. SRS initierade sedan en Integrity Due Diligence av den externa aktören. SRS kunde efter genomfört uppdrag bekräfta att det fanns risker förenade med den externa aktören. Kunden hade därmed möjlighet att utvärdera och lindra dessa innan avtal ingicks.

SRS tjänsteområden: utredningar

Omvärldsbevakning som riskhanteringsverktyg

Bakgrund: Ett svenskt vårdbolag med rikstäckande verksamhet behövde försäkra sig om att deras personal uppfyllde ställda krav.

Leverans: SRS har utarbetat en företagsanpassad lösning för bakgrundskontroller för att kvalitetssäkra all legitimerad personal vid nyrekryteringar genom kontroll av legitimation, tillsynsärenden hos IVO, meritförteckning etc. Detta har gett kunden underlag för faktabaserade rekryteringsbeslut och intakt förtroende från sina patienter.

SRS tjänsteområden: bakgrundskontroll