Vad är omvärldsbevakning ur ett säkerhetsperspektiv?

Bevakning med ett teleskop

Omvärldsbevakning är idag en förutsättning för att kunna fatta verksamhetskritiska beslut baserade på fakta och skeenden i omvärlden. Många förknippar omvärldsbevakning med att urskilja kund- och branschutveckling, se trender och bevaka konkurrenters agerande. Men det vi ser idag är ett allt växande intresse av att se på omvärlden ur ett säkerhetsperspektiv. Hat och hot på internet är ett fenomen som nästan alla kommit i kontakt med men som få organisationer arbetar strukturerat med att förstå och bemöta. Utmaningen ligger i att sovra bland bruset och tidigt identifiera reella säkerhetsrelaterade hot och utmaningar mot den egna personalen eller verksamheten. Vad är då viktigt att tänka på i arbetet med att bevaka sin organisations kritiska tillgångar och vad ska man leta efter?

Säkerhetsorienterad omvärldsbevakning för en verksamhet i beredskap

Omvärldsbevakning ur ett hot- och riskperspektiv utgör en effektiv metod för att i god tid förse organisationen med säkerhetsrelaterad information som skulle kunna påverka verksamhetens kritiska tillgångar. Säkerhetsorienterad omvärldsbevakning syftar till att i ett tidigt skede fånga upp indikationer på hot mot en verksamhets skyddsvärden. Analys och rapportering bör omfatta relevant säkerhetsrelaterad information, lägesbild, normalbild, eventuella avvikelser samt föreslagna åtgärder. 

Tre tips för säkerhetsorienterad omvärldsbevakning

1. Identifiera er organisations kritiska tillgångar och rådande säkerhetskontext

Ta avstamp i er organisations säkerhetsanalys. Vad har identifierats som skyddsvärt och hur ser hotbilden ut? Ofta handlar det om olika befattningshavare, it-system, känslig information, fastigheter med mera, medan hotbilden varierar beroende på bransch och exponering.

2. Bevaka brett men relevant

Identifiera de digitala källor som är mest relevanta utifrån er säkerhetssituation. Twitterflöden, Facebook-grupper, bloggar och kommentarsfält är ofta viktigare än traditionella mediekanaler och måste väljas utifrån er organisations specifika verksamhet och skyddsvärden.

3. Ta hjälp av professionellt stöd

Står verksamheten inför eventuella hot och risker, upplevda eller verkliga, är kvalitativ hot- och riskbedömning nödvändigt. För att försäkra sig om att den går rätt till och att inget missas är det i detta läge lämpligt att anlita ett professionellt säkerhetsbolag, som har empiriskt funktionella arbetsmetoder och tillgång till de bästa bevakningsverktygen. 

Omvärldsbevakning med säkerhetsbolag

SRS är er heltäckande säkerhetspartner. Vi är säkerhetsbolaget som tar ett helhetsgrepp om er verksamhets omvärldsbevakning ur ett säkerhetsperspektiv. Detta genom att bevaka hur just era skyddsvärda tillgångar, såsom nyckelpersoner, företagsnamn och verksamhetsadresser, omskrivs på olika relevanta digitala källor för att på ett effektivt sätt kunna identifiera cirkulerande information som har betydelse för er säkerhetssituation. Händelser som personhot, bojkotter, demonstrationer, olovlig exponering av personuppgifter och hatiska kommentarer fångas upp av våra specialister och delges er i löpande rapporter eller omedelbart, beroende på hur allvarliga eller tidskritiska uppgifterna bedöms vara.

Arbetar vi på SRS med er omvärldsbevakning över tid etableras dessutom en normalbild av ert säkerhetsläge som enkelt kan ställas i jämförelse mot eventuella avvikelser i ett ändrat säkerhetsläge. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa er att nå era önskade verksamhetsmål på ett tryggt och säkert sätt.