Case - Myndigheter

Riskanalys projekt utomlands

Bakgrund: En svensk myndighet saknade riktlinjer för säkerhet vid projekt utomlands.

Leverans: Med utgångspunkt i kundens nuvarande verksamhet och framtida behov utvecklade SRS ett ramverk för riskanalys samt rekommenderade prioriterade åtgärder för medarbetarnas resor, projekt och åtaganden i utlandet. Riskanalysen och rekommenderade åtgärder kombinerades med proaktiva och praktiska lösningar kring hantering av kris och incidenter samt organisations-utvecklande moment såsom klargörande av roller och ansvar och införande av riktlinjer kring resor och aktiviteter vid projekt utomlands.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, stöd i utlandet, personsäkerhet, krisledning

Personsäkerhet i rikstäckande organisation

Bakgrund: Medarbetare vid en myndighet med rikstäckande närvaro utsattes ofta för personangrepp och hot. Detta ställde krav på omedelbar förbättring av myndighetens säkerhetsstrategi för att kunna säkerställa trygghet för berörda medarbetare.

Leverans: SRS började med att granska myndighetens riskexponering på individnivå och utvecklade baserat på detta en säkerhetsstrategi. Strategin förankrades hos kunden och implementerades sedan av SRS i hela landet. Projektet omfattade individuella riskbedömningar och implementering av förhöjda säkerhetsåtgärder för cirka 1000 personer. Resultat för myndigheten har blivit minskad riskexponering och ökad medvetenhet i organisation och för  kontinuitet genomförs uppföljning av riskbedömning samt justering av säkerhetsåtgärder årligen.

SRS tjänsteområden: säkerhetsledning, riskbedömning, personsäkerhet

Säkerhet vid ambassader

Bakgrund: En nordisk ambassad i flera afrikanska länder önskade ta in extern hjälp för att säkra personskyddet för delegationer och anställda.

Leverans: SRS tillsatte säkerhetskoordinatorer och personsskyddsväktare för att stödja den nordiska diplomatkåren på plats. SRS hjälpte även ambassaden att utveckla sin underrättelseförmåga som hjälpt ambassad och UD-personal att få en tillförlitlig överblick av händelser samt kapaciteten att analysera säkerhetsutvecklingen. SRS-teamet på plats gjorde det möjligt för ambassadör och ambassadpersonal att resa obehindrat i regionen och därmed slutföra sina uppdrag, inklusive biståndsverksamhet och utvärderingar av dessa.

SRS tjänsteområden: stöd i utlandet, riskbedömning, personsäkerhet

Utbildning säkerhetsskydd

Bakgrund: En länsstyrelse behövde inom ramen för sin totalförsvarsplanering höja kunskapen rörande säkerhetsskydd för såväl ledande befattningshavare i kommunerna inom länet som för säkerhetsföreträdare vid olika lokala och regionala aktörer.

Leverans: SRS genomförde en riktad utbildning för de två målgrupperna med tydlig koppling till det pågående totalförsvarsarbetet. Med gruppen av säkerhetsföreträdare genomfördes en mer detaljerad utbildning med tonvikt på diskussion kring praktiska ärenden och fokus på säkerhetsskyddsanalysens genomförande.

SRS tjänsteområden: säkerhetsskydd, utbildning

Stöd med risk- och sårbarhetsanalys

av nätverks och informationssystem för samhällsviktig verksamhet

Bakgrund: Ett kommunägt företag som tillhandahåller dricksvatten, avloppshantering och renhållning behövde göra en risk- och sårbarhetsanalys.

Leverans: SRS genomförde utbildande workshops där kunden fick stöd att identifiera vilken lagstiftning som de berördes av, klassificera information, identifiera samt prioritera sina skyddsvärden och slutligen skapa en prioriterad genomförandeplan med ansvariga för de tekniska och administrativa säkerhetshöjande åtgärderna.

SRS tjänsteområden: cybersäkerhet, säkerhetsskydd, utbildning

SRS Anpassad Säkerhetsutbildning

Bakgrund: En myndighet önskade utveckla sin reglerade bevakningsfunktion genom ett helhetsgrepp för kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Myndigheten som är skyddsobjekt omfattas av ett antal unika ingångsvärden i form av både lagar, egna regler och utrustning.

Leverans: Tillsammans med beställaren etablerade SRS en helhetssyn för bevakningsfunktionen och tog bl.a. fram anpassade utbildningar för skyddsvaktspersonalen för att optimera den enskilda utbildningen och stödja den långsiktiga kompetensförsörjningsplaneringen.

SRS tjänsteområden: utbildning, anpassad säkerhetsutbildning