Förhållningssätt för systematiskt säkerhetsarbete

systematiskt-sakerhetsarbete-ar-viktigt-for-alla-foretag

Alla verksamheter upptäcker vid en tidpunkt eller annan att systematiskt säkerhetsarbete är nödvändigt. I den här artikeln ger vi på SRS definition av vad systematiskt säkerhetsarbete är samt exempel på förhållningssätt som lämpar sig för organisationer inom flera olika branscher.

Vad är systematiskt säkerhetsarbete?

Systematiskt säkerhetsarbete definieras vanligtvis som ett företags eller en organisations samlade arbete som rör säkerhet. Det är således en samling åtgärder som kan genomföras på alla nivåer och på alla arbetsplatser, utifrån varje verksamhets särskilda behov. Samordningen av vidtagna åtgärder utgör en viktig del av det systematiska förhållningssättet. Som professionellt säkerhetsbolag ser SRS Security flera fördelar med ett aktivt och anpassat systematiskt säkerhetsarbete – det leder till att man upptäcker säkerhetsbrister, identifierar och prioriterar bland verksamhetens skyddsvärden samt upprätthåller den interna säkerhetsberedskapen.

PDCA-cykeln

Många verksamheter använder PDCA-cykeln som modell för sitt systematiska säkerhetsarbete. PDCA står för de fyra stegen Plan, Do, Check, Act. Metoden används ofta för att analysera processer och identifiera eventuella avvikelser från verksamhetens krav och behov, för att sedan åtgärda de svagheter som identifierat. Stegen kan kortfattat beskrivas på följande vis:

 1. Plan – I det första steget ska förändringsmålen och metoden för säkerhetsarbetet fastställas. 
 2. Do – Därefter ska det som beslutats i Plan-steget genomföras. Även möjlighet till att mäta och analysera de implementerade förändringarna bör införas.
 3. Check – I detta steg bedöms resultatet av säkerhetsarbetet så här långt. 
 4. Act – Slutligen beslutas det om eventuella nya förändringsprocesser, baserat på utvärderingen i föregående steg.

Kontinuitetshantering inom systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt säkerhetsarbete brukar delas upp i fyra huvudområden: 

 1. Planering inför kommande händelser
 2. Erfarenhetsåterföring av redan inträffade händelser
 3. Riskhantering
 4. Kontinuitetshantering. 

Kontinuitetshanteringen är en tungt vägande del inom säkerhetsarbetet som alla slags organisationer bör känna till och ta hänsyn till. Det har en del gemensamt med resiliens, då det rör sig om att planlägga för att kunna fortsätta driva kärnverksamheten även då den utsätts för störningar, oavsett typ. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på bästa möjliga nivå/en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för. Detta genom att:

 • Identifiera de viktigaste verksamheterna, processerna och/eller resurserna.
 • Fastställ vad som är en störning, främst hur länge organisationens aktiviteter kan försenas eller avbrytas innan det inte längre bedöms som acceptabelt.
 • Genomför störningsförhindrande åtgärder och ta fram ett arbetssätt för möjliga, kommande störningar.

Områden som systematiskt säkerhetsarbete kan appliceras på

Ett systematiskt säkerhetsarbete berör flera olika områden. Påverkas er verksamhet av något i listan nedan är det en god idé att börja tänka systematiskt kring den typen av säkerhet.

 1. Säkerhetsledning 
 2. Fysisk säkerhet
 3. Krishantering
 4. Omvärldsanalys
 5. Personskydd
 6. Personalsäkerhet
 7. Resesäkerhet
 8. Eventsäkerhet
 9. Riskhantering
 10. Säkerhetsskydd
 11. Brandskyddsarbete
 12. Miljösäkerhetsarbete

En heltäckande säkerhetspartner

Jobbar ni redan enligt råden ovan så är ni på god väg mot ett systematiskt säkerhetsarbete. För att tillse god riskminimering är dock att samarbeta med säkerhetskonsulter som innehar spetskompetens i ämnet önskvärt. SRS Security är säkerhetsbolaget som är vid er organisations sida hela vägen; innan, under och efter, oavsett om det gäller en störning eller starten på nya säkerhetsrutiner. Välkomna att höra av er till SRS Security, så leder vi er till rätt systematiskt säkerhetsarbete för ert företag, myndighet eller organisation.