Avgörande att utvärdera ditt företags krishantering

Dator och röd markering som visar på kriser

Under 2020 har de flesta organisationer, myndigheter och företag blivit medvetna om begreppet krishantering. Coronapandemin och de verksamhetsmässiga hinder den medfört har fått många ledare att granska sitt sätt att hantera oförutsedda situationer, om de inte redan haft en utarbetad krishanteringsplan. I denna artikel går SRS igenom vikten av att kontinuerligt utvärdera sin krishantering.

Coronapandemin visar krishanteringens värde

Få organisationer förutsåg de många gånger förödande konsekvenser som covid-19-pandemin medförde. Ännu färre hade möjlighet att förbereda sin organisation och medarbetarna på dem. Följderna blev i många fall ogenomtänkta beslut för att snabbt vidta nya åtgärder och förhållningssätt på arbetsplatsen. Social distansering och arbetsfördelning behövde ses över och myndigheternas rekommendationer behövde tolkas och införlivas i det dagliga arbetet samtidigt som vikande försäljning eller andra kommersiella faktorer behövde hanteras. För många företag blev pandemin således en fråga om krishantering.

Därför behöver organisationers krishantering utvärderas

I skrivande stund har det passerat ett drygt halvår sedan coronapandemin verkligen slog till med stor påverkan på det svenska samhället. Nu är därför en lämplig tid att utvärdera hur man som verksamhet och krishanteringsorgan hanterat situationen. En väl genomförd utvärdering av krishanteringen bidrar till att utveckla och förbättra den organisatoriska krisledningsförmågan och tillse att ledning, organisation och medarbetare hanterats på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Målet med insatsen är att dra lärdomar och samla erfarenhet från händelsen och sedan implementera detta i den fortsatta utvecklingen av krishanteringsförmågan.

Så bör företag genomföra krishanteringsutvärderingar

För att en organisation ska kunna utveckla sin krishanteringsförmåga är det centralt att utvärderingen tar avstamp i både en bred och en djup analys. Med bred analys avses inhämtning av information inom följande områden:

  • Den organisatoriska leveransen
  • Den individuella prestationen
  • Den kulturella påverkan
  • Eventuella regulatoriska styrningar

Med djup analys åsyftas en kvalitativ undersökning av specifika moment, såsom beslutsfattares bakgrund, utbildning och erfarenhet samt den organisatoriska erfarenheten och förmågan. Utöver dessa analyser erfordras granskning av andra avgörande faktorer i arbetet, där bland annat det inkommande flödet av information och styrningar från tredje part såsom myndigheter, ägare och fack inkluderas.

Fem frågor att lyfta i utvärderingen

Nedan visar vi fem exempel på frågeställningar att besvara för att skapa en så tydlig och användbar utvärdering av krishanteringen under covid-19-pandemin som möjligt.  

  1. Ta fram en lägesbild över hur väl ansvars- och arbetsfördelningen fungerade i det aktiverade krisläget. Detta ska även ställas i relation till organisation, behov och de egna styrdokumenten.
  2. Gör en genomlysning av vilka begränsningar och möjligheter som företagets befintliga struktur och ledning inneburit hittills. 
  3. Analysera hur beslutsprocessen fungerat vad gäller dimensionering och resultat.
  4. Bedöm organisationens nuvarande resultat. Gäller det en utvärdering av krishanteringen under covid-19-krisen kan det innebära en översyn av den existerande pandemiplanens relevans och användbarhet.
  5. Utarbeta en klar bild av hur kommunikation och samverkan fungerat, både externt och internt.  

För att säkerställa att resultatet av utvärderingen anpassas till best praxis, branschnormer och önskat slutläge kan professionellt stöd tillgripas.

Utvärdera företagets krishantering med SRS 

Säkerhetsbolaget SRS har lång och dokumenterad erfarenhet av krisledning för likväl privata företag som offentlig verksamhet. Vår kompetens bygger på en kombination av praktisk operativ erfarenhet från flertalet krishanteringsuppdrag, inom både högrisks- och lågrisksmiljöer, och strategisk utbildning av organisationer. Som en del i denna sistnämnda typ av uppdrag ingår det att se över, granska och ta fram styrande dokumentation för krisledning samt att öva företaget i att använda sin nyintagna krishanteringsförmåga. Hör av er till oss för en utvärdering av företagets krishanteringskapacitet och kvalitetssäkra er beredskap på att hantera det oförutsedda. Vi leder er till rätt säkerhetstjänster för era syften.