Hur gör man en bakgrundskontroll vid anställning?

personer-som-utfor-en-bakgrundskontroll

En organisations framtida utveckling är i högsta grad korrelerat med den kompetens och attityd som ens medarbetare besitter. Detta känner de flesta ledare till. Därför har bakgrundskontroller blivit en allt mer förekommande företeelse i samband med rekrytering. Men hur görs egentligen en bakgrundskontroll vid anställning?

Vad är en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll är en undersökning vars syfte består i att undersöka om det finns några identifierbara riskindikatorer hos en kandidat som bör följas upp innan anställning. Den vanligaste anledningen till att en bakgrundskontroll utförs är för att kvalitetssäkra personal vid nyanställning, men kan även genomföras vid affärssamarbeten eller på grund av lagkrav.

Varför görs bakgrundskontroller vid anställning?

Rekryteringsprocessen är en av de viktigaste processerna för en organisation, eftersom dess utveckling säkerställs av just medarbetarna. För att en organisation ska kunna anställa personer som har störst möjlighet att göra ett fullgott jobb, reducera kostnader i samband med felrekryteringar och framför allt inte riskera att utsätta organisationen för ovälkomna situationer, utförs fler och fler bakgrundskontroller vid anställning i Sverige idag. Bakgrundskontroller kvalitetssäkrar rekryteringsprocessen och säkerställer således, så långt som det går, att personerna i er organisation går att lita på.

Vad krävs för att göra en bakgrundskontroll?

För att göra en bakgrundskontroll krävs först och främst ett samtycke från kandidaten som är aktuell för anställning. Efter godkännandet inhämtas och verifieras information från öppna källor och publika register som sammanställs i en rapport. Bakgrundskontrollen används sedan som beslutsunderlag när arbetsgivaren fattar beslut om att anställa personen baserat på en helhetsbedömning av kandidaten.

Hur gör man en bakgrundskontroll vid anställning?

Resultatet av en bakgrundskontroll vid anställning är att arbetsgivaren får en bekräftelse på att det inte finns några identifierbara riskindikatorer hos en kandidat. Dessa riskindikatorer kallas också för röda flaggor. I de fall där man identifierar en röd flagga är resultatet istället att arbetsgivaren får faktisk kunskap om en omständighet som exponerar arbetsgivaren för risk och därmed möjligheten att följa upp denna med kandidaten innan anställning. En röd flagga är alltså information som på något sätt bör följas upp, antingen genom samtal med kandidaten, referenstagning eller inhämtande av kompletterande dokumentation. Ibland är den röda flaggan dock av så allvarlig karaktär att arbetsgivaren väljer att inte gå vidare med kandidaten.

Vilka informationspunkter som undersöks i en bakgrundskontroll beror på vilken typ av tjänst kandidaten är aktuell för, men vanligtvis innefattar de minst ID-verifiering, kontroll i domstolsregister och negativ ekonomisk information som betalningsanmärkningar och skuldsaldo. Verifiering av CV och negativ media är också vanliga kontrollpunkter.

  • Vid rekrytering av ledande befattningshavare (såsom styrelsemedlemmar och VD) kan negativ media, intressekonflikter och bolagskopplingar vara intressant i en lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering till positioner med ekonomiansvar är till exempel ekonomisk brottslighet, konkurser eller skulder till Kronofogdemyndigheten sådant som påverkar arbetsgivarens lämplighetsbedömning.
  • Vid rekrytering av legitimerad personal, inom t.ex. vårdsektorn, är indragen licens, tillsynsärenden som lett till disciplinpåföljd och vissa typer av vålds- eller tillgreppsbrott istället relevant information

SRS gör er bakgrundskontroll vid anställning

Trygga er organisations framtida utveckling genom att låta oss hjälpa dig välja rätt personer. SRS stödjer er i rekryteringsprocessen och förhindrar oönskade konsekvenser som en felrekrytering kan medföra. Dessutom kan våra bakgrundskontroller vid anställning skräddarsys efter just er organisations behov och regulatoriska krav. SRS har erfarenhet av att implementera nationella såväl internationella som koncernövergripande lösningar. Naturligtvis hanterar SRS personuppgifter i enlighet med GDPR. Välkomna att höra av er till oss för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa er med bakgrundskontroller vid nyanställning.